PRIVACYVERKLARING

Fiscalys Belastingadviseurs, gevestigd aan Burgemeester Veenhovenplein 3, 7957 BA De Wijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Burgemeester Veenhovenplein 3, 7957 BA De Wijk, tel. +31 33 2007 100, www.fiscalys.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fiscalys Belastingadviseurs (hierna: Fiscalys) verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Fiscalys gebruikt hiervoor uitsluitend die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een goede dienstverlening en bedrijfsvoering. Voor relatiebeheer en communicatie verwerkt Fiscalys contactgegevens, zoals NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummers en soortgelijke gegevens die nodig zijn voor een goede communicatie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Voor het verzorgen van belastingaangiften, toeslagen en soortgelijke werkzaamheden is Fiscalys vanuit de wet verplicht het BSN te verwerken. Daarnaast verplicht de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) ons om uw identiteit vast te stellen en een bewijs daarvan te bewaren.

Het samenstellen van financiële rapportages, financiële adviezen en belastingaangiften is de basis van onze dienstverlening. Dit soort documenten wordt, net als adviesdossiers, in de wet aangemerkt als gevoelige persoonsgegevens. Fiscalys gaat uiterst zorgvuldig om met deze gegevens, met vertrouwelijkheid en geheimhouding naar derden als uitgangspunt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Fiscalys verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het uitvoeren van een overeenkomst; Dit geldt voor alle dienstverlening die Fiscalys verzorgt voor haar klanten, de overeenkomsten met leveranciers en haar personeel en alle bedrijfsvoering die daarvoor noodzakelijk is.
  • Het voldoen aan een wettelijke verplichting; Dit geldt bijvoorbeeld voor het meewerken aan fiscale controles en het verifiëren van de identiteit van klanten in het kader van de Wwft.

Geautomatiseerde besluitvorming

Fiscalys neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fiscalys) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Fiscalys bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij zien hierbij gebonden aan de geldende wet- en (beroeps)regelgeving.

Delen van persoonsgegevens met derden

Fiscalys verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Fiscalys blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Fiscalys gebruikt op haar website geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fiscalys en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, of gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@fiscalys.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Fiscalys wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Fiscalys neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@fiscalys.nl.